Јавни позиви и конкурси

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора - Његошева 4 Нова Пазова

Комисија за давање у закуп пословног простора у својини општине Стара Пазова оглашава јавно надметање за давање у закуп пословног простора

1)      У Новој Пазови, улица Његошева број 4, површине 10 м2

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована лица регистрована за обављање пословне делатности код надлежног органа и правна лица која доставе уредне понуде.

Пре доставе понуда за јавну лицитацију, заинтересована лица се могу детаљно упознати са условима огласа сваког радног даан до 24.10.2018. године у времену од 7,30 до 15 часова, у периоду трајања овог огласа, у просторијама Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“, Светосавска број 11.

Пријаве за надметање предају се до 25.10.2018. године до 10,00 часова.

Јавна лицитација ће се обавити 25.10.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама јавног предузећа у згради општине Стара Пазова.

Контакт телефон 022/310-180.

Текст огласа за јавно надметање 240kb

Јавна набавка - Изградња и спољно уређење саобраћајнице у Голубинцима

На основу члана 52., члана 53. и члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12), а на основу овлашћења из члана 25. Статута ЈП, Директор „Општинске стамбене агенције Стара Пазова“ ЈП доноси

О Д Л У К У
о покретању поступка јавне – отворени поступак бр. ЈН 2-1/18

 1. 1. Редни број јавне набавке: ЈН 2-1/18
 2. 2. Предмет јавне набавке су радови: Изградња и спољно уређење саобраћајнице у Голубинцима
 3. 3.Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови
 4. 4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
 5. 5. Укупна процењена вредност јавне набавке је 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
 6. 6. Критеријум за оцењивање понуда су критеријуми: најнижа понуђена цена
 7. 7. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
 8. 8. Оквирни рокови за спровођење појединачних фаза поступка јавне набавке у отвореном поступку:  Рок за подношење и отварање понуда је 31 (тридесетједан) календарских дана од од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки .  Рок за достављање Записника са отварања понуда се доставља у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда;  Одлука о додели уговора се доноси у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда и доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења;  Рок за закључење Уговора о јавној набавци је 10 (десет) дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту понуђача.
 9. 9. Финансирање јавне набавке број 2-1/18, бр. групе из Финансијског плана 511260 Потврђујемо да Наручилац на наведеној позицији има обезбеђена финансијска средстава у складу са програмом пословања Јавног предузећа Општинска стамбена агенција Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска бр.11.
Конкурсна документација 1,26mb
Изјава 0.26mb
Налог 0.64mb
Одлука о покретању поступка 0.45mb
Решење о образовању комисије 0.47mb

Jавна набавка - отворени поступак број ЈН 2-2/18 Изградња водоводне и канализационе мреже на локацији Фрушкогорска улица У Старој Пазова

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 176-2/18, од 27.07.2018 . и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 176-3/18 од 27.07.2018. oбјављује се

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БРОЈ ЈН 2-2/18
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ на локацији Фрушкогорскa улицa у Старој Пазови


Конкурсна документација 1.58mb
Решење о образовању комисије 0.47mb
Налог Ивана Чубриловић 0.47mb
Одлука о покретању поступка 0.45mb
Конкурсна документација 2 1.65mb
Одлука о измени конкурсне документације 0,61mb

Јавни оглас за давање у закуп јавног простора путем јавног надметања

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период до пет година, и то:

1) У Старој Пазови,Голубиначки пут бб, на кат.парц.бр.9378/2,објекти означени као магацин Н2 габарита 25,30м х 7,00м (177,1м2) и магацин (без канцеларије) Н3 габарита 6,50м2 х 35,00м2 (227,5м2), са припадајућим земљиштем.


Текст огласа 469кб

Јавна набавка мале вредности ЈН 1-3/18 - уређење парцеле у Фрушкогорској

На основу члана 52., члана 53. и члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број
124/12), а на основу овлашћења из члана 25. Статута ЈП, Директор „Општинске стамбене агенције
Стара Пазова“ ЈП доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1-3/18

1. Редни број јавне набавке: ЈН 1-3/18
2. Предмет јавне набавке су услуге: Извођење радова на уређењу парцеле у Фрушкогорској улици у Старој Пазови
3. Назив и ознака из општег речника набавке: 45112310 радови на насипању
4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Укупна процењена вредност јавне набавке је  4.500.000,00 динара без ПДВ-а.
6. Критеријум за оцењивање понуда су критеријуми:  најнижа понуђена цена
7. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
8. Оквирни рокови за спровођење појединачних фаза поступка јавне набавке мале вредности:

 • Рок за подношење и отварање понуда је 10 (десет) календарских дана од од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки .
 • Рок за достављање Записника са отварања понуда се доставља у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда;
 • Одлука о додели уговора се доноси у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда и доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења;
 • Рок за закључење Уговора о јавној набавци је 10 (десет) дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту понуђача.
9. Финансирање јавне набавке број 1-3/18, бр. групе из Финансијског плана 513350


Конкурсна документација 1,040кб
Изјава 291кб
Налог 447кб
Одлука о покретању поступка 632кб
Решење о образовању комисије 473кб
Позив за подношење понуда 856кб

Јавна набавка мале вредности бр.1-1-18 набавка нафтних деривата

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 88-2/18 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 1-1/18 број 88-3/18, припремљена је:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-1/18 набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
Конкурсна документација 949kb
Проследи на: