Јавне набавке

Jaвна набавка мале вредности број ЈН 1-3/18 Извођење радова на уређењу парцеле у Фрушкогорској улици у Старој Пазови

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈН 1-3/18
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПАРЦЕЛЕ У Фрушкогорској улици у Старој Пазови

-ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 27.04.2018. године
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ПОНЕДЕЉАК ,07.05.2018. године до 11,00 часова
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: ПОНЕДЕЉАК,07. 05.2018.године у 11:30 часова


Конкурсна документација 1.06mb

Јавна набавка мале вредности бр.1-1-18 набавка нафтних деривата

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 88-2/18 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 1-1/18 број 88-3/18, припремљена је:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-1/18 набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
Текст огласа и детаљи 446kb
Одлука о обустави поступка 532kb

ЈАВНА НАБАВКА - набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-1/17 - набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“

Обавештење о закљученом уговору 730kb
Одлука о додели уговора 760kb
Налог директора 560kb
Решење о именованју комисије 800kb
Изјава о сукобу интереса 600kb
Записник 420kb
Конкурсна документација 800kb

Јавна набавка: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ АДПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛ.КРАЉА ПЕТРА I KАРАЂОРЂЕВИЋА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Јавна набавка: ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ АДПТАЦИЈЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛ.КРАЉА ПЕТРА I KАРАЂОРЂЕВИЋА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Одлука о додели уговора 500kb
Позив за подношење понуда 800kb
Конкурсна документација 1.4mb
Проследи на: