Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

ЈП Општинска стамбена агенција Стара Пазова jе јавно предузеће које се бави изградњом и управљањем општинским стамбеним фондом, изградњом, продајом и издавањем станова по нетржишним условима односно ценама које су испод тржишних, како би омогућили лицима која не могу по тржишним условима да купе своју некретнину.

ОБАВЕШТЕЊЕ

2020-06-03 14:38:00

ОБАВЕШТЕНЈЕ за продужење Уговора о закупу станова Изграђених у оквиру СИРП-а

Продужити уговор могу само породице са највише 5 чланова породичног домаћинства.

Под члановима породичног домаћинства сматрају се брачни другови, њихови родитељи, деца рођена у браку, ван брака, усвојена пасторчад, као и друга лица која је учесник у конкурсу или његов брачни друг дужан по закону да издржава, а живе са њим у заједничком домаћинству. Под чланом домаћинства сматрају се деца рођена или усвојена до дана истека рока за подношење пријаве на конкурс.

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494