Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

ЈН 1-1/19 – Изградња и спољно уређење са пратећом инфраструктуром у Фрушкогорској улици

ЈН 1-1/19 – Изградња и спољно уређење са пратећом инфраструктуром у Фрушкогорској улици

Конкурсна документација 2.1 МБ
Одлука о додели уговора 1.2 МБ
icon-pdf Одлука о покретању поступка 59 КБ
icon-pdf Решење о именовању комисије 60.3 КБ
icon-pdf Изјава о одсуству сукоба интереса
64.9 КБ
icon-pdf Одговор
140 КБ
icon-pdf Измена конкурсне документације
1,6 МБ
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавна набавка мале вредности - број јн 2-1/19 - одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 77-2/19 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 77-3/19, припремљена је:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-1/19 одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције
- ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 10.05.2019. год
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 20.05.2019 год до 11:00 ЧАСОВА
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 20.05.2019. год у 11:30 ЧАСОВА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Општинска стамбена агенција Стара Пазова ЈП Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
Интернет страница: www.osapazova.co.rs
ПИБ: 108127433
Матични бр. 20936134
Број текућег рачуна: 170-30018116000-91
Тел/факс: 022/310-180
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су: радови
Назив јавне набавке: Одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције
Радови се набављају за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
Ознака из општег речника: - 45000000 – грађевински радови
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка
5. Контакт особа:
Лице за контакт: Ивана Чубриловић е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. тел: 022/310-
180; 064/8031251
Рок за подношење понуда је 08/осам/ дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 25.04.2019 године до 11,00
часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке: радови 
Назив јавне набавке радова: Одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције
2. Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: број субаналитике 532031 из Плана прихода и расхода Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП
3. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.

Конкурсна документација 1.164КБ
Налог о покретању поступка 574КБ
Одлука о покретању поступка 448КБ
Решење о образовању комисије 477КБ
Изјава 289КБ
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавна набавка мале вредности - број 1-5/19 - Набавка нафтних деривата

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 68-2/19 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 1-5/19 број 68-3/19, припремљена је:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-5/19 набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
- ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 15.04.2019. год
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 25.04.2019 год до 11:00 ЧАСОВА
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 25.04.2019. год у 11:30 ЧАСОВА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Општинска стамбена агенција Стара Пазова ЈП Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
Интернет страница: www.osapazova.co.rs
ПИБ: 108127433
Матични бр. 20936134
Број текућег рачуна: 170-30018116000-91
Тел/факс: 022/310-180
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
Ближи опис предмета јавне набавке дат је у поглављу III (техничке карактеристике). Предметнa услуга мора бити у складу са захтевима наручиоца.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт особа:
Лице за контакт: Ивана Чубриловић е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. тел: 022/310-
180; 064/8031251
Рок за подношење понуда је 08/осам/ дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 25.04.2019 године до 11,00
часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредости је набавка нафтних деривата за потребе ЈП Општинске стамбене агенције Стара Пазова.

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: број субаналитике 513116 из Плана прихода и расхода Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП
Назив и ознака из општег речника набавке: 09100000 - горива.
Набавка није обликована у више партија.

Конкурсна документација 1.237кб
Налог о покретању поступка 527кб
Одлука о покретању поступка 444кб
Решење о образовању комисије 479кб
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавна набавка мале вредности - број ЈН 2-1/19 - Одржaвање зграде хабитат - хитне интервенције

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 37-2/19 и Решења о именовању комисије за јавну набавку број 37-3/19 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Одржавање зграде Хабитат – хитне интервенције

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска стамбена агенција Стара Пазова ЈП Адреса: Светосавска бр. 11, Стара Пазова ПИБ: 108127433 Матични бр.: 20936134 Текући рачун: 170-30018116000-91 Интернет страница: www.osapazova.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бројЈН 2-1/19 су: радови Назив јавне набавке: Одржавање зграде Хабитат – хитне интервенције Радови се набављају за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ Ознака из општег речника: - 45000000 – грађевински радови

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана набавка

5. Контакт особе:
Ивана Чубриловић; Е-mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке: радови Назив јавне набавке радова: Одржавање зграде Хабитат – хитне интервенције
2.Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: број субаналитике 532031 из Плана прихода и расхода Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП 3.Партије: Јавна набавка није обликована по партијама 4 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 1. Врста, опис и количина радова: Одржавање зграде Хабитат на територији Оштине Стара Пазова 2. При набавци радова извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова. 3. Радови ће се вршити, у складу са уговором и динамиком коју утврђује наручилац.

 Конкурсна документација 1,165kb
 Налог 572kb
 Одлука о додели уговора 448kb
 Решење о образовању комисије 475kb
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавно надметање за давање у закуп пословног простора - Његошева 4 Нова Пазова

Комисија за давање у закуп пословног простора у својини општине Стара Пазова оглашава јавно надметање за давање у закуп пословног простора

1)      У Новој Пазови, улица Његошева број 4, површине 10 м2

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована лица регистрована за обављање пословне делатности код надлежног органа и правна лица која доставе уредне понуде.

Пре доставе понуда за јавну лицитацију, заинтересована лица се могу детаљно упознати са условима огласа сваког радног даан до 24.10.2018. године у времену од 7,30 до 15 часова, у периоду трајања овог огласа, у просторијама Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“, Светосавска број 11.

Пријаве за надметање предају се до 25.10.2018. године до 10,00 часова.

Јавна лицитација ће се обавити 25.10.2018. године са почетком у 12 часова у просторијама јавног предузећа у згради општине Стара Пазова.

Контакт телефон 022/310-180.

Текст огласа за јавно надметање 240kb
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавна набавка - Изградња и спољно уређење саобраћајнице у Голубинцима

На основу члана 52., члана 53. и члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12), а на основу овлашћења из члана 25. Статута ЈП, Директор „Општинске стамбене агенције Стара Пазова“ ЈП доноси

О Д Л У К У
о покретању поступка јавне – отворени поступак бр. ЈН 2-1/18

 1. 1. Редни број јавне набавке: ЈН 2-1/18
 2. 2. Предмет јавне набавке су радови: Изградња и спољно уређење саобраћајнице у Голубинцима
 3. 3.Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови
 4. 4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
 5. 5. Укупна процењена вредност јавне набавке је 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
 6. 6. Критеријум за оцењивање понуда су критеријуми: најнижа понуђена цена
 7. 7. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
 8. 8. Оквирни рокови за спровођење појединачних фаза поступка јавне набавке у отвореном поступку:  Рок за подношење и отварање понуда је 31 (тридесетједан) календарских дана од од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки .  Рок за достављање Записника са отварања понуда се доставља у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда;  Одлука о додели уговора се доноси у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда и доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења;  Рок за закључење Уговора о јавној набавци је 10 (десет) дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту понуђача.
 9. 9. Финансирање јавне набавке број 2-1/18, бр. групе из Финансијског плана 511260 Потврђујемо да Наручилац на наведеној позицији има обезбеђена финансијска средстава у складу са програмом пословања Јавног предузећа Општинска стамбена агенција Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска бр.11.
Конкурсна документација 1,26mb
Изјава 0.26mb
Налог 0.64mb
Одлука о покретању поступка 0.45mb
Решење о образовању комисије 0.47mb
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494