Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Jавна набавка - отворени поступак број ЈН 2-2/18 Изградња водоводне и канализационе мреже на локацији Фрушкогорска улица У Старој Пазова

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 176-2/18, од 27.07.2018 . и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 176-3/18 од 27.07.2018. oбјављује се

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БРОЈ ЈН 2-2/18
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ на локацији Фрушкогорскa улицa у Старој Пазови


Конкурсна документација 1.58mb
Решење о образовању комисије 0.47mb
Налог Ивана Чубриловић 0.47mb
Одлука о покретању поступка 0.45mb
Конкурсна документација 2 1.65mb
Одлука о измени конкурсне документације 0,61mb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавни оглас за давање у закуп јавног простора путем јавног надметања

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период до пет година, и то:

1) У Старој Пазови,Голубиначки пут бб, на кат.парц.бр.9378/2,објекти означени као магацин Н2 габарита 25,30м х 7,00м (177,1м2) и магацин (без канцеларије) Н3 габарита 6,50м2 х 35,00м2 (227,5м2), са припадајућим земљиштем.


Текст огласа 469кб
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавна набавка мале вредности ЈН 1-3/18 - уређење парцеле у Фрушкогорској

На основу члана 52., члана 53. и члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број
124/12), а на основу овлашћења из члана 25. Статута ЈП, Директор „Општинске стамбене агенције
Стара Пазова“ ЈП доноси

ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. ЈН 1-3/18

1. Редни број јавне набавке: ЈН 1-3/18
2. Предмет јавне набавке су услуге: Извођење радова на уређењу парцеле у Фрушкогорској улици у Старој Пазови
3. Назив и ознака из општег речника набавке: 45112310 радови на насипању
4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
5. Укупна процењена вредност јавне набавке је  4.500.000,00 динара без ПДВ-а.
6. Критеријум за оцењивање понуда су критеријуми:  најнижа понуђена цена
7. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
8. Оквирни рокови за спровођење појединачних фаза поступка јавне набавке мале вредности:

  • Рок за подношење и отварање понуда је 10 (десет) календарских дана од од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки .
  • Рок за достављање Записника са отварања понуда се доставља у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда;
  • Одлука о додели уговора се доноси у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда и доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења;
  • Рок за закључење Уговора о јавној набавци је 10 (десет) дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту понуђача.
9. Финансирање јавне набавке број 1-3/18, бр. групе из Финансијског плана 513350


Конкурсна документација 1,040кб
Изјава 291кб
Налог 447кб
Одлука о покретању поступка 632кб
Решење о образовању комисије 473кб
Позив за подношење понуда 856кб
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавна набавка мале вредности бр.1-1-18 набавка нафтних деривата

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 88-2/18 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 1-1/18 број 88-3/18, припремљена је:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-1/18 набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
Конкурсна документација 949kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Jaвна набавка мале вредности број ЈН 1-3/18 Извођење радова на уређењу парцеле у Фрушкогорској улици у Старој Пазови

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
БРОЈ ЈН 1-3/18
ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПАРЦЕЛЕ У Фрушкогорској улици у Старој Пазови

-ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 27.04.2018. године
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: ПОНЕДЕЉАК ,07.05.2018. године до 11,00 часова
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: ПОНЕДЕЉАК,07. 05.2018.године у 11:30 часова


Конкурсна документација 1.06mb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Jавни оглас за давање у закуп пословног простора путем јавног надметања

На основу Одлуке о условима и поступку давања у закуп пословног простора („Сл.лист општина Срема 13/14) Комисија за давање у закуп пословног простора расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Расписује се Јавни оглас за давање у закуп пословних простора путем јавног надметања, на период до пет година и то у Старој Пазови, улица Ћирила и Методија бр.8

Текст огласа и детаљи 377kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494