Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Јавна набавка мале вредности бр.1-1-18 набавка нафтних деривата

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 88-2/18 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 1-1/18 број 88-3/18, припремљена је:

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-1/18 набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
Текст огласа и детаљи 446kb
Одлука о обустави поступка 532kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Jавно надметање за давање у закуп пословног простора

Комисија за давање у закуп пословног простора у својини Општине Стара Пазова
у Голубинцима, улица Пазовачка 1, укупне површинр 15,87 м2.

ОГЛАШАВА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Tekst oglasa i detalji 143kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Комисија за давање у закуп пословног простора у својини Општине Стара Пазова

ОГЛАШАВА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

У Новој Пазови, улица Kнеза Михаила 16, укупне површинр 42 м2. Право учешћа на огласу имају сва заинтересована физичка и правна лица која доставе уредне понуде у року од 10 дана од дана објављивања овог огласа. Пре доставе понуде за јавну лицитацију,заинтересована лица се могу детаљно упознати са условима огласа сваког радног дана од 08.12.2017 године у времену од 7.30 до 15 часова, у периоду трајања овог огласа,у просторијама Јавног предузећа Општинска стамбена агенција Стара Пазова“Светосавска 11. Пријаве на надметање предају се до 18.12.2017 године до 10 часова. Јавна лицитација ће се обавити 18.12.2017 године са почетком у 12,00 часова у сали за венчање у згради Општине Стара Пазова. Контакт телефон 022/310-180

Председник комисије за давање у закуп, Марио Квржић

Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА И УГРАДЊА ПУТНИЧКОГ ЛИФТА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА И УГРАДЊА ПУТНИЧКОГ ЛИФТА

Одговор на питања 5 450kb
Одговор на питања 4 450kb
Одговор на питања 3 450kb
Одговор на питања 2 450kb
Одговор на питања 450kb
Налог 450kb
Изјава 550kb
Решење о образовању комисије 550kb
Конкурсна документација 800kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ЈАВНА НАБАВКА - набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-1/17 - набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“

Обавештење о закљученом уговору 730kb
Одлука о додели уговора 760kb
Налог директора 560kb
Решење о именованју комисије 800kb
Изјава о сукобу интереса 600kb
Записник 420kb
Конкурсна документација 800kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-2/17 - Израда пројектне документације за саобраћајнице са пратећом инфраструктуром - Фрушкогорска

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-2/17 - Израда пројектне документације за саобраћајнице са пратећом инфраструктуром - Фрушкогорска

Обавештење о закљученом уговору 600kb
Одлука о додели уговора 620kb
Одговор на упит понуђача 220kb
Обавештење о продужетку рока 300kb
Измена и допуна конкурсне документације 400kb
Позив за подношење понуда 500kb
Конкурсна документација 3.4mb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494