Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Израда идејног пројекта (ИДП) и пројекта за извођење (ПЗИ) за реконструкцију са извођењем грађевинских радова и променом намене заједничке просторије постојећег објекта у Улици Мире Бртке 3,5,7,9,11,13,15 у Старој Пазови, на К.П. 3104/37 КО Стара Пазова

Позив за подношење понуда 605kb
Одлука о покретању поступка 197kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Физичко обезбеђење зграда у Старој Пазови у Фрушкогорској улици - бр. ЈНМВ -1/2020

Позив за подношење понуда 192kb
Физичко обезбеђење зграде 523kb
Одлука о додели уговора 812kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавна набавка - Радови на прикључењу објекта на електро дистрибутивни систем

ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 1.3.5/19Конкурсна документација 967kb
Позив за подношење понуда 201kb
Одлука о додели уговора 1.3mb
Обавештење о закљученом уговору 234кb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавна набавка услуге – надзор над извођењем радова на изградњи спољног уређења

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2015 И 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број; 109-1/19 од 11.07.2019. године Комисија за јавне набавке образована решењем директора број: 109-2/19 од 11.07.2019. године припремила је конкурсну документацију за јавну набавку услуга надзора над извођењем радова на изградњи спољног уређења.

Конкурсна документација 655 КБ
icon-pdf Позив за подношење понуда 170 КБ
icon-pdf Одлука о додели уговора 1 МБ
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавна набавка услуге – надзор над извођењем радова на изградњи спољног уређења (2)

На основу члана 54. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2015 И 86/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број; 109-1/19 од 11.07.2019. године Комисија за јавне набавке образована решењем директора број: 109-2/19 од 11.07.2019. године припремила је конкурсну документацију за јавну набавку услуга надзора над извођењем радова на изградњи спољног уређења.

Конкурсна документација 655 КБ
icon-pdf Позив за подношење понуда 170 КБ
icon-pdf Одлука о додели уговора 1 МБ
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

ЈН 1-1/19 – Изградња и спољно уређење са пратећом инфраструктуром у Фрушкогорској улици

ЈН 1-1/19 – Изградња и спољно уређење са пратећом инфраструктуром у Фрушкогорској улици

Конкурсна документација 2.1 МБ
Одлука о додели уговора 1.2 МБ
icon-pdf Одлука о покретању поступка 59 КБ
icon-pdf Решење о именовању комисије 60.3 КБ
icon-pdf Изјава о одсуству сукоба интереса
64.9 КБ
icon-pdf Одговор
140 КБ
icon-pdf Измена конкурсне документације
1,6 МБ
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494