Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

ЈН 1-1/19 – Изградња и спољно уређење са пратећом инфраструктуром у Фрушкогорској улици

ЈН 1-1/19 – Изградња и спољно уређење са пратећом инфраструктуром у Фрушкогорској улици

Конкурсна документација 2.1 МБ
Одлука о додели уговора 1.2 МБ
icon-pdf Одлука о покретању поступка 59 КБ
icon-pdf Решење о именовању комисије 60.3 КБ
icon-pdf Изјава о одсуству сукоба интереса
64.9 КБ
icon-pdf Одговор
140 КБ
icon-pdf Измена конкурсне документације
1,6 МБ
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавна набавка мале вредности - број јн 2-1/19 - одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 77-2/19 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 77-3/19, припремљена је:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-1/19 одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције
- ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 10.05.2019. год
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 20.05.2019 год до 11:00 ЧАСОВА
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 20.05.2019. год у 11:30 ЧАСОВА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Општинска стамбена агенција Стара Пазова ЈП Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
Интернет страница: www.osapazova.co.rs
ПИБ: 108127433
Матични бр. 20936134
Број текућег рачуна: 170-30018116000-91
Тел/факс: 022/310-180
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су: радови
Назив јавне набавке: Одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције
Радови се набављају за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
Ознака из општег речника: - 45000000 – грађевински радови
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка
5. Контакт особа:
Лице за контакт: Ивана Чубриловић е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. тел: 022/310-
180; 064/8031251
Рок за подношење понуда је 08/осам/ дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 25.04.2019 године до 11,00
часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке: радови 
Назив јавне набавке радова: Одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције
2. Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: број субаналитике 532031 из Плана прихода и расхода Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП
3. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.

Конкурсна документација 1.164КБ
Налог о покретању поступка 574КБ
Одлука о покретању поступка 448КБ
Решење о образовању комисије 477КБ
Изјава 289КБ
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавна набавка мале вредности - број 1-5/19 - Набавка нафтних деривата

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 68-2/19 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 1-5/19 број 68-3/19, припремљена је:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 1-5/19 набавкa нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
- ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 15.04.2019. год
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 25.04.2019 год до 11:00 ЧАСОВА
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 25.04.2019. год у 11:30 ЧАСОВА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Општинска стамбена агенција Стара Пазова ЈП Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
Интернет страница: www.osapazova.co.rs
ПИБ: 108127433
Матични бр. 20936134
Број текућег рачуна: 170-30018116000-91
Тел/факс: 022/310-180
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка нафтних деривата за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
Ближи опис предмета јавне набавке дат је у поглављу III (техничке карактеристике). Предметнa услуга мора бити у складу са захтевима наручиоца.
4. Циљ поступка:
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Контакт особа:
Лице за контакт: Ивана Чубриловић е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. тел: 022/310-
180; 064/8031251
Рок за подношење понуда је 08/осам/ дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 25.04.2019 године до 11,00
часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке у поступку јавне набавке мале вредости је набавка нафтних деривата за потребе ЈП Општинске стамбене агенције Стара Пазова.

Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: број субаналитике 513116 из Плана прихода и расхода Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП
Назив и ознака из општег речника набавке: 09100000 - горива.
Набавка није обликована у више партија.

Конкурсна документација 1.237кб
Налог о покретању поступка 527кб
Одлука о покретању поступка 444кб
Решење о образовању комисије 479кб
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавна набавка мале вредности - број ЈН 2-1/19 - Одржaвање зграде хабитат - хитне интервенције

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 37-2/19 и Решења о именовању комисије за јавну набавку број 37-3/19 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Одржавање зграде Хабитат – хитне интервенције

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска стамбена агенција Стара Пазова ЈП Адреса: Светосавска бр. 11, Стара Пазова ПИБ: 108127433 Матични бр.: 20936134 Текући рачун: 170-30018116000-91 Интернет страница: www.osapazova.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бројЈН 2-1/19 су: радови Назив јавне набавке: Одржавање зграде Хабитат – хитне интервенције Радови се набављају за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ Ознака из општег речника: - 45000000 – грађевински радови

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана набавка

5. Контакт особе:
Ивана Чубриловић; Е-mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке: радови Назив јавне набавке радова: Одржавање зграде Хабитат – хитне интервенције
2.Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: број субаналитике 532031 из Плана прихода и расхода Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП 3.Партије: Јавна набавка није обликована по партијама 4 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 1. Врста, опис и количина радова: Одржавање зграде Хабитат на територији Оштине Стара Пазова 2. При набавци радова извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова. 3. Радови ће се вршити, у складу са уговором и динамиком коју утврђује наручилац.

 Конкурсна документација 1,165kb
 Налог 572kb
 Одлука о додели уговора 448kb
 Решење о образовању комисије 475kb
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавна набавка - Изградња и спољно уређење саобраћајнице у Голубинцима

На основу члана 52., члана 53. и члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12), а на основу овлашћења из члана 25. Статута ЈП, Директор „Општинске стамбене агенције Стара Пазова“ ЈП доноси

О Д Л У К У
о покретању поступка јавне – отворени поступак бр. ЈН 2-1/18

 1. 1. Редни број јавне набавке: ЈН 2-1/18
 2. 2. Предмет јавне набавке су радови: Изградња и спољно уређење саобраћајнице у Голубинцима
 3. 3.Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови
 4. 4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
 5. 5. Укупна процењена вредност јавне набавке је 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
 6. 6. Критеријум за оцењивање понуда су критеријуми: најнижа понуђена цена
 7. 7. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
 8. 8. Оквирни рокови за спровођење појединачних фаза поступка јавне набавке у отвореном поступку:  Рок за подношење и отварање понуда је 31 (тридесетједан) календарских дана од од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки .  Рок за достављање Записника са отварања понуда се доставља у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда;  Одлука о додели уговора се доноси у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда и доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења;  Рок за закључење Уговора о јавној набавци је 10 (десет) дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту понуђача.
 9. 9. Финансирање јавне набавке број 2-1/18, бр. групе из Финансијског плана 511260 Потврђујемо да Наручилац на наведеној позицији има обезбеђена финансијска средстава у складу са програмом пословања Јавног предузећа Општинска стамбена агенција Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска бр.11.
Конкурсна документација 1,26mb
Изјава 0.26mb
Налог 0.64mb
Одлука о покретању поступка 0.45mb
Решење о образовању комисије 0.47mb
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Jавна набавка - отворени поступак број ЈН 2-2/18 Изградња водоводне и канализационе мреже на локацији Фрушкогорска улица У Старој Пазова

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15, 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 176-2/18, од 27.07.2018 . и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 176-3/18 од 27.07.2018. oбјављује се

ЈАВНА НАБАВКА – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
БРОЈ ЈН 2-2/18
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ на локацији Фрушкогорскa улицa у Старој Пазови


Конкурсна документација 1.58mb
Решење о образовању комисије 0.47mb
Налог Ивана Чубриловић 0.47mb
Одлука о покретању поступка 0.45mb
Конкурсна документација 2 1.65mb
Одлука о измени конкурсне документације 0,61mb
Подели на мрежама
 • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494