Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Јавна набавка - Изградња и спољно уређење саобраћајнице у Голубинцима

На основу члана 52., члана 53. и члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ број 124/12), а на основу овлашћења из члана 25. Статута ЈП, Директор „Општинске стамбене агенције Стара Пазова“ ЈП доноси

О Д Л У К У
о покретању поступка јавне – отворени поступак бр. ЈН 2-1/18

  1. 1. Редни број јавне набавке: ЈН 2-1/18
  2. 2. Предмет јавне набавке су радови: Изградња и спољно уређење саобраћајнице у Голубинцима
  3. 3.Назив и ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови
  4. 4. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
  5. 5. Укупна процењена вредност јавне набавке је 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.
  6. 6. Критеријум за оцењивање понуда су критеријуми: најнижа понуђена цена
  7. 7. Понуде се припремају и подносе у складу са јавним позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.
  8. 8. Оквирни рокови за спровођење појединачних фаза поступка јавне набавке у отвореном поступку:  Рок за подношење и отварање понуда је 31 (тридесетједан) календарских дана од од дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки .  Рок за достављање Записника са отварања понуда се доставља у року од 3 (три) дана од дана отварања понуда;  Одлука о додели уговора се доноси у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда и доставља свим понуђачима у року од 3 (три) дана од дана доношења;  Рок за закључење Уговора о јавној набавци је 10 (десет) дана по истеку рока за подношење захтева за заштиту понуђача.
  9. 9. Финансирање јавне набавке број 2-1/18, бр. групе из Финансијског плана 511260 Потврђујемо да Наручилац на наведеној позицији има обезбеђена финансијска средстава у складу са програмом пословања Јавног предузећа Општинска стамбена агенција Стара Пазова, Стара Пазова, Светосавска бр.11.
Конкурсна документација 1,26mb
Изјава 0.26mb
Налог 0.64mb
Одлука о покретању поступка 0.45mb
Решење о образовању комисије 0.47mb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494