Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Јавна набавка мале вредности - број ЈН 2-1/19 - Одржaвање зграде хабитат - хитне интервенције

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 37-2/19 и Решења о именовању комисије за јавну набавку број 37-3/19 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности
Одржавање зграде Хабитат – хитне интервенције

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: Општинска стамбена агенција Стара Пазова ЈП Адреса: Светосавска бр. 11, Стара Пазова ПИБ: 108127433 Матични бр.: 20936134 Текући рачун: 170-30018116000-91 Интернет страница: www.osapazova.co.rs

2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бројЈН 2-1/19 су: радови Назив јавне набавке: Одржавање зграде Хабитат – хитне интервенције Радови се набављају за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ Ознака из општег речника: - 45000000 – грађевински радови

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Није у питању резервисана набавка

5. Контакт особе:
Ивана Чубриловић; Е-mail адреса: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке: радови Назив јавне набавке радова: Одржавање зграде Хабитат – хитне интервенције
2.Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: број субаналитике 532031 из Плана прихода и расхода Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП 3.Партије: Јавна набавка није обликована по партијама 4 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 1. Врста, опис и количина радова: Одржавање зграде Хабитат на територији Оштине Стара Пазова 2. При набавци радова извођач је дужан да се придржава техничких прописа и стандарда који регулишу ову врсту радова. 3. Радови ће се вршити, у складу са уговором и динамиком коју утврђује наручилац.

 Конкурсна документација 1,165kb
 Налог 572kb
 Одлука о додели уговора 448kb
 Решење о образовању комисије 475kb
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494