Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Јавна набавка мале вредности - број јн 2-1/19 - одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 77-2/19 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку 77-3/19, припремљена је:
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БР. 2-1/19 одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције
- ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА И КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ: 10.05.2019. год
- РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 20.05.2019 год до 11:00 ЧАСОВА
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 20.05.2019. год у 11:30 ЧАСОВА

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу:
Наручилац: Општинска стамбена агенција Стара Пазова ЈП Адреса: Стара Пазова, Светосавска 11
Интернет страница: www.osapazova.co.rs
ПИБ: 108127433
Матични бр. 20936134
Број текућег рачуна: 170-30018116000-91
Тел/факс: 022/310-180
2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу
са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке су: радови
Назив јавне набавке: Одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције
Радови се набављају за потребе ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“
Ознака из општег речника: - 45000000 – грађевински радови
4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка: Није у питању резервисана јавна набавка
5. Контакт особа:
Лице за контакт: Ивана Чубриловић е-пошта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. тел: 022/310-
180; 064/8031251
Рок за подношење понуда је 08/осам/ дана од дана када је објављен позив за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке, односно до 25.04.2019 године до 11,00
часова.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Предмет јавне набавке: радови 
Назив јавне набавке радова: Одржавање зграде Хабитат - хитне интервенције
2. Подаци о апропријацији у буџету, односно у финансијском плану: број субаналитике 532031 из Плана прихода и расхода Општинске стамбене агенције Стара Пазова ЈП
3. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.

Конкурсна документација 1.164КБ
Налог о покретању поступка 574КБ
Одлука о покретању поступка 448КБ
Решење о образовању комисије 477КБ
Изјава 289КБ
Подели на мрежама
  • Датум креирања: .

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494