Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Јавно предузеће „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ је основана у јуну 2013. године одлуком Скупштине општине Стара Пазова (Службени лист општина Срема“ бр.12/13, 16/13 и 28/13).

Основни задатак овог јавног предузећа је изградња и управљање општинским стамбеним фондом, изградња, продаја и издавање станова по нетржишним условима, односно ценама, које су испод тржишних, како би омогућили повољности за лица која не могу да купе своју некретнину тржишним условима.

ЈП „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ настала је као одговор на све веће потребе за уређењем области стамбених питања и пројеката, а иницијатива датира још из 2005. године када је Меморандумом о разумевању између Општине Стара Пазова и УН "Хабитат" покренута имплементација програма под називом "Програм становања и трајне интеграције избеглица - СИРП", којим је дефинисано да Општина Стара Пазова спроводи активности које се односе на реализацију програма под називом "Општинска стамбена стратегија" (ОСС).

Директор Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Стара Пазова“ је в.д. директор Владимир Јовановић.

Седиште Предузећа се налази у Старој Пазови, улица Светосавска 11, зграда Општинске управе IV спрат.

Делатности Јавног предузећа:

 • Обезбеђивање, односно прибављање, управљање и давање у закуп станова намењених за социјално становање, као и управљања изградњом станова са могућношћу стицања својине путем продаје под непрофитним условима развој и управљање стамбеним пројектима;
 • Управљање пројектима изградње станова за социјално становање за издавање у закуп на одређено време, без могућности откупа или куповине, односно без могућности стицања својине путем куповине;
 • Управљање изградњом станова за продају под непрофитним условима и уговарање продаје тих станова, прикупљање података потребних за израду и утврђивање стамбене политике општине (снимање и анализа постојећег стамбеног фонда и стамбених потреба и др.);
 • Вршење управљања у вези са коришћењем и одржавањем станова за социјално становање који се издају под закуп (наплата закупнине, отплата кредита према Републичкој агенцији за становање и другим зајмодавцима, организовање послова одржавања станова и др;
 • Израда програма за реализацију утврђене стамбене политике општине, обављање послова који се односе на избор станова за социјално становање, уговарање закупа и куповине станова, наплате закупнине у сарадњи са инстутуцијама социјалне заштите и органима општине;
 • Израда програма организације и координације изградње, продаје, куповине станова и пословног простора за потребе општине Стара Пазова;
 • Координација свих учесника у одабиру корисника социјалног становања и успостављање везе са крајњим корисницима;
 • Израда и имплементација општинске стамбене стратегије и стратегије социјалног становања;
 • Развијање нових програма финансирања социјалног становања и подстицање партнерског односа између јавног и приватног сектора у области социјалног становања;
 • Доношење аката за извршавање закона и општих аката општине у сфери стамбене политике;
 • Вођење евиденције о становима и пословном простору Предузећа;
 • Вођење евиденције корисника станова и пословног простора Предузећа;
 • Одржавање стамбених зграда;
 • Инвестиционо и текуће одржавање стамбених зграда (фасада, кровова, заједничких делова зграда, заједничких инсталација, тераса, подрумских просторија и сл.);
 • Старање да најмање 10% станова за социјално становање мора бити изграђено у складу са стандардима приступачности објеката од јавног интереса прописаних прописима који уређују област изградње и планирања;
 • Остваривања и других циљева утврђених законом и Одлуком о оснивању.
Подели на мрежама

Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494