Стара Пазова, Ул. Светосавска 11 тел: 022 310 180

Јавно предузеће Општинска стамбена агенциjа Стара Пазова

Професионални управник

Професионални управник је физичко лице које је стекло лиценцу за обављање послова управљања зградом. Да би стекао квалификацију професионалног управника неопходно је да испуњава следеће услове:

 1. има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању;
 2. положи испит за професионалног управника и стекне лиценцу у складу са овим законом;
 3. упише се у регистар који води Привредна комора Србије.
Послови управљања могу бити поверени професионалном управнику одлуком стамбене заједнице или одлуком надлежног органа јединице локалне самоуправе у случају принудне управе.

Принудна управа у стамбеној заједници је управа која се уводи стамбеној заједници као правном лицу уколико није организовано управљање и изабран управник у складу са законом којим се уређује област становања. Поступак се покреће подношењем пријаве надлежног инспектора или власника посебног дела, а овај поступак води надлежна локална самоуправа која именује професионалног управника из Регистра професионалних управника који води Привредна комора Србије.

Професионални управник именован у поступку принудне управе је лице које је стекло квалификацију професионалног управника, запослено је или ангажовано код организатора професионалног управљања и изабрано је из Регистра професионалних управника у поступку увођења принудне управе стамбеној заједници која није организовала управљање у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Привредна комора Србије издаје и одузима лиценцу за професионалног управника у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Регистар професионалних управника је јавна евиденција коју води Привредна комора Србије, а која садржи личне податке о професионалним управницима као и податке о уговорима које је склопила стамбена заједница са организатором професионалног управљања.

Регистар професионалних управника за сваког професионалног управника садржи:

 • списак активних уговора са стамбеним заједницама;
 • списак истеклих уговора са стамбеним заједницама;
 • списак раскинутих уговора са стамбеним заједницама.
 • Уговор о поверавању послова управљања професионалном управнику закључује се у писаној форми, између стамбене заједнице, односно лица овлашћеног од стране стамбене заједнице и организатора професионалног управљања, односно његовог заступника.

  Професионални управник поред послова управника зграде (активности као што су организовање одржавања зграде, одлучивање о коришћењу финансијских средстава и обезбеђивања коришћења зграде, као и друга питања од значаја за управљање зградом) врши и следеће послове: стара се о одржавању земљишта које служи за редовну употребу зграде, прима пријаве кварова или других проблема (непоштовање кућног реда, бука и други штетни утицаји у згради) сваким даном у недељи у периоду од 00-24 часа, на основу примљене пријаве  обавештава и захтева  предузимање одговарајућих мера од надлежног органа, евидентира сваку примљену пријаву са подацима о проблему и времену пријема, као и са другим подацима ако су познати (име и презиме подносиоца пријаве, лицу које је узроковало проблеме и друго), обезбеђује извршење радова на хитним интервенцијама, предлаже скупштини стамбене заједнице висину накнаде за одржавање заједничких делова зграде и земљишта на основу најмање три прикупљене понуде од лица која се баве одржавањем заједничких делова зграде и земљишта.

  Накнада за послове професионалног управљања исплаћује се организатору професионалног управљања, а он измирује обавезе плаћања накнаде према професионалном управнику. У случају принудно постављеног професионалног управника, висина накнаде коју ће плаћати власници посебних делова одређује се одлуком јединице локалне самоуправе.

  Документа

 • ПојмовникODTDOCXPDF

 • Извод из законаODTDOCXPDF

 • Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управникаODTDOCPDF

 • Листа правних лица која су добила сагласност Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на предложени програм обуке за професионалне управникеODTDOCXPDF

 • О регистру професионалних управника

  Регистар професионалних управника је евиденција коју води Привредна комора Србије, а који садржи личне податке о професионалним управницима као и податке о уговорима које је склопила стамбена заједница са организатором принудне управе а у којима је професионални управник одређен за професионалног управника у тој стамбеној заједници.

  Регистар професионалних управника за сваког професионалног управника садржи:

  1. списак активних уговора са стамбеним заједницама;
  2. списак истеклих уговора са стамбеним заједницама;
  3. списак раскинутих уговора са стамбеним заједницама.

  Корисни линкови

  Прописи за припрему обуке и испита за стицање лиценце за професионалног управника зграде:

  http://paragraf.rs/profesionalni_upravnici_zgrada.html

  Подели на мрежама

  Јавно предузеће Општинска стамбена агенција Стара Пазова
  Ул. Светосавска 11, 22300 Стара Пазова тел: 022 310 180 факс: 022 363 494